on asutatud 31.detsembril 2003, Euroopa Liidu puuetega inimestele pühendatud aasta viimasel päeval. Maardu Invaühingu uus nimi ja uus Põhikiri on registrisse kantud 22.10.2012.

Ühingu missioon on võimaluste leidmine invaliidistunud või pikaks ajaks haigestunud inimeste inimväärikuse, inimsuhete, töö ja tegevusvabaduse taastumiseks ja oma elu üles ehitamiseks ning pereliikmete elu jätkamiseks rahuldaval moel.

Põhieesmärk on erivajadustega inimeste elukvaliteedi tõstmine, toimetulekuvõime parandamine või säilitamine.

Meie töövaldkonnad on:

  • koostöö avaliku võimu ja katusorganisatsioonidega
  • sotsiaaltöö
  • haridus- ja kultuurivaldkond
  • tervise edendus
  • preventiivne töö puudelisuse ja kuritegevuse ennetamisel sotsiaalsete meetmete abil

 

On igati selge, et sotsiaalabiteenuste praegune tase - loetelu, hulk , kvaliteet ja kättesaadavus - enamust erivajadustega inimesi ei rahulda ning nendest jääb toimetulekuks vajaka. Lahenduseks on puudeliste osalemine Maardu linna sotsiaalpoliitikas. Sotsiaalpoliitikat ja sotsiaalteenusi saab muuta paindlikumaks ja inimeste vajadusi rohkem arvestavaks. Oluliseks hoovaks on koostöö sotsiaalvaldkonna töötajatega nii Maardu linnas kui  üleriigilisel ja ka rahvusvahelisel tasemel. Et üheskoos suuta rohkem, tuleb ühingul arendada aktiivseid meetmeid seni ignorantse avaliku võimu ja katusorganisatsioonidega parema koostöö saavutamiseks. Nii Soomes kui Saksamaal on olnud sarnased probleemid ning puudeliste endi aktiivse tegevuse tulemusena on puudelised seal kaasatud ühiskonda aktiivsete liikmetena. 

Suurel osal puudelistest ja erivajadustega inimestest on kohanemisraskusi ning nad vajavad rahuldaval moel elu korraldamiseks individuaalset lähenemist koos integreeritud tugiteenustega ehk juhtumikorraldustööd ning  päevaseks tööajaks kohta, kus puudeline on tööpäeval hooldatud ning kaasatud talle võimetekohasele töisesse tegevusse, mis omakorda võimaldaks puudelist hooldavaid pereliikmeid käia tööl.Selleks on hädavajalik  erivajadustega inimeste tegevuskeskuse loomine.

Tulevikuperspektiivis näeme enda kui kodanikuühenduse kaasamist mõnede teenuste osutamise delegeerimiseks kohaliku omavalitsuse või riigi poolt meile: tugiisiku, isikliku abistaja teenus, õpiabi jne. Kavas on projekt puudeliste päeva- ja töökeskuse rajamiseks Maardusse meie saksa ja soome kolleegide kogemusi kasutades.


  • Helsinki Cäpsä toimintakeskuses tutvumas raske puudega inimeste elukorralduse ja töö- ning puhketubadega keskuses.

 

  • Grupp puudelisi Maardu Invaühingust ja  Narva EENAR esimees Ljubov Zvereva Berliinis ( ülemisel pildil ) ja Berliini puudeliste tegevuskeskuse Berliner Werkstätten für Behinderte koolitusruumis (alumisel pildidl ). Paremalt esimene  on meie giid Berliini linna ning sealse puudeliste tegevuskeskuse tutvustamisel Johann Wagner.