2017. aasta 1. mail alustas töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega. Töötust ennetavad teenused on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

Uute teenustena lisanduvad:

 • tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule, kes asub omandama kutseharidust, rakenduskõrgharidust või bakalaureuseõppe õppekavadel kõrgharidust;
 • tööturukoolitus koolituskaardiga töötusriskis olevatele töötajatele;
 • kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus tööturukoolituse või koolitustoetuse toel toimunud koolituse läbinud töötajatele;
 • koolitustoetus tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks nende tööle asumisel ja kohanemisel muutustega tööandja majandustegevuses. 

 

Tasemeõppes osalemise toetus

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud  hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppimaasumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

 Lisaks peate vastama ühele järgnevatest tingimustest:

 1. te ei saa tervise tõttu oma senisel töökohal jätkata (vajalik tõendada, näiteks töötervishoiuarsti otsusega) või
 2. teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 731 euro) ja olete vanem, kui 50-aastane või
 3. teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 731 euro) ja teil ei ole eri- või kutsealast haridust või
 4. teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 731 euro) ja teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav.

Tööturukoolitus koolituskaardiga

Koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui

 • olete tööealine (vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga) ja
 • töötate töölepingu alusel või avalikus teenistuses ja
 • teile on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži

Kui te ei saa tervise tõttu oma senist tööd jätkata, saate koolitusel omandada oskused ja teadmised, mis toetavad teie töötamist.

Kui teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 731 euro), saate osaleda eesti keele kursustel.

Kui teil ei ole eri- või kutsealast haridust või te olete üle 50-aastane ja teie sissetulek teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 731 euro), saate  osaleda:

 • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppevaldkonna koolitustel:  arvutikasutus; andmebaaside ja võrgu disain ning haldus; tarkvara ja rakenduste arendus ning haldus.
 • Tööturukoolitusel, mis toetab töötamist põhikutsealadel, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute (OSKA uuringud, mida teeb Kutsekoda) kohaselt on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus ja mille tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine.
Valdkond Toetatavad põhikutsealad 
(põhikutsealad, millel on kasvav tööjõuvajadus
ning mille tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine)

Info- ja kommunikatsiooni­tehnoloogia 

 • tarkvaraanalüütikud ja -arhitektid
 • tarkvaraarendajad
 • IKT-süsteemide analüütikud ja -arhitektid
 • IKT-süsteemide arendajad ja haldajad 
 • elektroonikainsenerid
 • telekommunikatsiooniinsenerid
 • IKT-kompetentsiga juhid

Metsandus ja puidutööstus

 • harvesterioperaatorid
 • forvarderi­operaatorid
 • tootmisjuhid
 • puitkonstruktsioonide projek­teerijad
 • tootearendajad
 • mööblitehnoloogid, tehnik-joonestajad
 • tootmisseadmete tehnikud
 • puitmaja (sh käsitöö palkmaja) ehitajad ja tootjad, puitkonstruktsioonide püstitajad
 • CNC pingioperaatorid
 • metsaveo ja puiduhakkuri veokijuhid

Arvestusala
 • finantskontrollerid, majandus­arvestuse analüütikud, arendusjuhid

Sotsiaaltöö
 • hooldustöötajad
 • tugiisikud

Metalli- ja masinatööstus
 • insenerid (tehnoloogia; tootmissüsteemide, CAD/CAMi, tootearenduse, mehhatroonika, mehaanika-, hooldus-, laeva-, keevitus-, prototüüpimis-, kvaliteedi, tootmise jne)
 • hooldustehnikud ja mehhatroonikud
 • APJ pinkide seadistajad ja operaatorid


Keemia-, kummi-, plasti ja ehitusmaterjalide tööstus

 

 • tööstusinsenerid
 • tööstusseadmete ja masinate mehaanikud
 • tööstusseadmete ja masinate seadistajad

Energeetika ja kaevandamine
 • mäeinsenerid
 • elektri- ja energeetikainsenerid
 • tööstusinsenerid
 • energeetika ja elektriala tehnikud, tootmisoperaatorid ja töödejuhatajad
 • elektrikud
 • mehaanikud ja lukksepad

Tervishoid
 • hooldustöötajad
 • õed
 • farmatseudid


Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel. Dokumendid saab esitada e-töötukassas, e-postiga, postiga või esinduses kohapeal.

Peamised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat ja juhtimisõigust tõendav dokument.

Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse, kui teie koolituse läbimise eest on tööandjale makstud koolitustoetust või te olete eelnevalt läbinud töötukassa poolt korraldatud vastava tööturukoolituse ning sooritanud eksami pärast 01.05.2017 koolituse lõpetamisest kolme aasta jooksul ja positiivsele tulemusele.

Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitamiseks tuleb esitada:

 • avaldus;
 • kvalifikatsiooni kulu ning tasumist tõendav arve ja maksekorraldus või kassaorder;
 • kvalifikatsiooni tõendav dokument, v.a kutsetunnistus ja juhtimisõigust tõendav dokument.

 

Koolitustoetus tööandjatele

Alates 1. maist 2017 saavad tööandjad taotleda töötukassast koolitustoetust

 • uute töötajate värbamiseks,
 • töötajate koolitamiseks muutuste olukorras.

Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.